`

Hana Shanata \ Graphic Design

Hana Shanata \ Graphic Design

Zekrayat Omar \ Interior Design

Zekrayat Omar \ Interior Design

Salah Siraj - Applied Arts

Salah Siraj - Applied Arts

Noor Kababji \ Interior Design

Noor Kababji \ Interior Design

Ghadaq Zaid \ Interior Design

Ghadaq Zaid \ Interior Design

Mohamed Abdo - Japanese Restaurant

Mohamed Abdo - Japanese Restaurant

Wafaa Badaha \ Interior Design

Wafaa Badaha \ Interior Design

Raghad Saadat \ Applied Arts

Raghad Saadat \ Applied Arts

Mohamed Malhas - Interior Design

Mohamed Malhas - Interior Design

Salah Siraj - Applied Arts

Salah Siraj - Applied Arts

Haya Assi - Boyes Bedroom

Haya Assi - Boyes Bedroom

Reem Yaeesh \ Interior Design

Reem Yaeesh \ Interior Design