`

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة طعام " علبة الكبريت"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة طعام " علبة الكبريت"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان  طاولة سفرة "بلاعنوان!"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة سفرة "بلاعنوان!"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة "شوارعنا العتيقة"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة "شوارعنا العتيقة"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة وسط "نجمة كنعان"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة وسط "نجمة كنعان"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة جلاكسي

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة جلاكسي

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة وسط " بوال"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان طاولة وسط " بوال"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان : طاولة  بلدي

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان : طاولة بلدي

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان :" طاولة وسط "المنقلة"

د.ايهاب ابو هنود / عمل فني بعنوان :" طاولة وسط "المنقلة"

د.ايهاب ابو هنود / طربيزة وسط أو ركن "صنية ستي"

د.ايهاب ابو هنود / طربيزة وسط أو ركن "صنية ستي"

Mahmoud Alia \ Interior Design

Mahmoud Alia \ Interior Design

Yara Alqobaj - Painting

Yara Alqobaj - Painting

Afefa Sawalha \ Interior Design

Afefa Sawalha \ Interior Design